KONKURS PUNE
.
Për plotësimin e vendeve të lira të punës në pozitën
.
Punëtor logjistik
.
Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:
• Të kenë motiv të lartë dhe aftësi për punë;
• Të kenë përvojë pune në pozitën përkatëse;
• Të jenë banorë të qytetit të Lipjanit, Prishtinës ose rrethinës
Punët dhe detyrat për pozitën e Punëtorit logjistik janë:
• Kujdesi për mirëmbajtjen e depos për brenda dhe nga jashtë;
• Kryerja e shkarkimit të mallit nga kamionët transportues dhe vendosja e mallit në depo;
• Bën liferimin e mallit deri në mjetin e transportit në bazë të porosisë nga ana e blerësit;
• Bën renditjen e mallit sipas programeve dhe sipas reparteve të ndara;
• Kujdeset për përdorimin e drejtë të mjeteve të punës;
• Raportimi për kryerjen e punëve dhe ecurinë tek udhëheqësi i logjistikës.

.
Kandidatët e përzgjedhur pas aplikimit do të ftohen për intervistë. Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre deri më 17.09.2023, në e-mail adresën: hr@delfinltd.com me subjektin “Punëtor logjistik”.
KONKURS PUNE
.
Për plotësimin e vendeve të lira të punës në pozitën
.
Vozitës vendor
.
Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:
• Të kenë përgatitje të mesme shkollore;
• Të kenë motiv të lartë dhe aftësi për punë;
• Të ketë patentë shofer të kategorisë C;
• Të kenë përvojë pune në pozitën përkatëse;
• Të jenë banorë të qytetit të Lipjanit, Prishtinës ose rrethinës
Punët dhe detyrat për pozitën e Vozitësit vendor janë:
• Pranimi i mallit nga depoisti dhe dorëzimi i tij në gjendje të rregullt te blerësi;
• Është përgjegjës për ruajtjen dhe përkujdesjen ndaj mallit gjatë transportit;
• Mban evidencë për të gjitha vërejtjet eventuale të blerësve dhe i paraqet ato tek personi
përgjegjës;
• Kujdeset për mirëmbajtjen e automjetit sipas rregullores për shfrytëzimin e automjetit;
• Raportimi për kryerjen e punëve dhe ecurinë tek udhëheqësi i logjistikës.

.
Për plotësimin e vendeve të lira të punës në pozitën
Kandidatët e përzgjedhur pas aplikimit do t’i nënshtrohen intervistës. Të gjithë të interesuarit të
dërgojnë CV-në e tyre deri më 17.09.2023, në e-mail adresën: hr@delfinltd.com me subjektin
“Vozitës vendor”